VGWM training (ook voor OR-leden)

 

Duur: in overleg               Bewijs: certificaat               Prijs: offerte

Waarom

Medezeggenschap en arbeidsomstandigheden zijn al jaren onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een professioneel getrainde VGWM-commissie laat arbozorg werken voor zowel directie, leiding en medewerkers.

Wat leer je

Professioneel kunnen uitvoeren van de taken en de daarbij behorende bevoegdheden en verantwoordelijkheden alsmede inhoud geven aan de rol van OR-lid in relatie met veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu.

Voor wie

OR-leden en VGWM commissies

Inhoud

Tijdens de training komen onderstaande aandachtsgebieden aan bod:

 • Arbowet- en regelgeving
 • Arbo- en verzuimbeleid, RI&E en plannen van aanpak
 • Ziekteverzuim en duurzame inzetbaarheid
 • Bedrijfshulpverlening
 • Inrichting arbeidsplaatsen
 • Gevaarlijke stoffen en biologische agentia
 • Fysieke belasting, Fysische factoren, Arbeidsmiddelen en specifieke werkzaamheden
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en veiligheids- gezondheidssignaleringen
 • Werkdruk en psychosociale arbeidsbelasting (PSA), ongewenste omgangsvormen ofwel sociale veiligheid

Daarnaast komen de volgende rolonderdelen van de OR-leden aan bod:

 • Op welke wijze is de preventie binnen de organisatie georganiseerd en welke rol kan de OR hierin spelen (zoals instemmings-, advies-, begeleiding- en informatierecht)?
 • Welke actoren binnen de organisatie (o.a. preventiemedewerkers, re-integratiemanagers, bedrijfsmaatschappelijk werkers, bedrijfsarts) leveren bijstand met betrekking tot Arbo en verzuim en hoe kan de OR daarvan gebruik maken?
 • Op welke manier kan optimaal worden samengewerkt met belanghebbenden en betrokkenen zoals:
  • Bestuurders
  • Achterban
  • Inspectie SZW (voormalig Arbeidsinspectie) in verband met begeleidingsrecht bij een bezoek
  • (kern)deskundigen zoals bedrijfsmaatschappelijk werk, BHV, preventiemedewerkers en re-integratiemanagers
  • Vertrouwenspersonen, klachtencommissie en bedrijfsopvangteam

Werkwijze

Voor de training wordt aan iedere deelnemer een intakeformulier gemaild om de persoonlijke leerwensen te inventariseren. De trainer gebruikt dit als voorbereiding op de training. Tijdens de training wordt theorie aangeboden en wordt ingegaan op eigen praktijk, ‘Leren door doen’ staat centraal in deze training.

Niveau

mbo+