Vertrouwenspersoon

Duur1 dag
Bewijscertificaat
Kosten€ 375,-

Waarom

Werknemers kunnen op hun werk geconfronteerd worden met vormen van ongewenst gedrag, zoals pesten, seksuele intimidatie, discriminatie en agressie. Het is prettig als een getroffen werknemer met zijn problemen terecht kan bij een vertrouwenspersoon binnen de organisatie.

Bedrijven zijn volgens de Arbowet verplicht om hun werknemers te beschermen tegen psychosociale belasting. Zij moeten hiervoor een beleid opstellen en ook daadwerkelijk uitvoeren.

Het aanstellen van een vertrouwenspersoon kan een belangrijk onderdeel van dit beleid zijn.

Wat leer je

Adequaat uitvoeren van taken en verantwoordelijkheden van een vertrouwenspersoon zoals:

 • weten wat integriteit en ongewenste omgangsvormen betekenen (pesten, seksuele intimidatie, soorten agressie en discriminatie) en wat de impact ervan is.
 • verantwoordelijkheid, taken en bevoegdheden als vertrouwenspersoon kennen
 • het kader kennen waarbinnen je als vertrouwenspersoon werkt zoals de regelingen vanuit de Arbowet en de organisatie
 • in staat zijn je collega en/of de leerling op te vangen, te begeleiden en een adequate nazorg te geven. Wat is hierbij handig en waarvoor moet je oppassen.
 • weten wat nodig is voor een veilig gesprek.
 • in staat zijn een gesprek te voeren waarbij je rekening houdt met of ruimte geeft aan de inhoudelijke en de emotionele aspecten van de situatie en waarbij je het proces van beeld- naar besluitvorming (advies of oplossingen) goed in het oog houdt
 • inzicht hebben in verschillende niveaus waarop een conflict zich kan manifesteren en de mogelijke interventies om het conflict op de diverse niveaus te de-escaleren.

Voor wie

Medewerkers die in een organisatie vertrouwenspersoon zijn of worden.

Inhoud

 • de functie van vertrouwenspersonen (taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden)
 • ongewenste omgangsvormen (pesten, seksuele intimidatie, soorten agressie, discriminatie)
 • wettelijk kader en regelingen
 • vormgeven van aanmelding, opvang, begeleiding, nazorg, preventie
 • (empatisch) luisteren, specifieke gespreksvaardigheden
 • balans tussen professionele afstand en betrokkenheid
 • effectief samenwerken met leidinggevenden
 • de escalatieladder en hoe hiermee te werken

Werkwijze

In de training krijg je een korte inleiding over de theorie en doe je veel oefeningen om de taken en verantwoordelijkheden van vertrouwenspersoon zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren.

Niveau

mbo/hbo

Onze trainers zijn gecertificeerd vertrouwenspersoon conform de eisen van de LVV