06 28897899
info@crianzaworklife.nl

Cursusvoorwaarden

Artikel 1 – Definities

CRIANZA WorkLife gevestigd te Spijkenisse, bij KvK ingeschreven onder nummer 62256920, (hierna te noemen CRIANZA), de gebruikers van deze algemene cursusvoorwaarden, deelnemers, de natuurlijke persoon of opdrachtgever (hierna te noemen deelnemer) waarmee CRIANZA als docenten of organisatie een overeenkomst voor cursusmateriaal/artikelen, cursus, workshop, training, opleiding of lezing(hierna te noemen: cursus of cursusmateriaal/artikelen) heeft gesloten.

Artikel 2 – Algemeen

 1. Deze algemene cursusvoorwaarden gelden voor alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen CRIANZA en deelnemer.  Afwijkingen kunnen uitsluitend schriftelijk met CRIANZA overeengekomen worden.
 2. Deze algemene cursusvoorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met CRIANZA voor de uitvoering waarbij derden betrokken zijn.
 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene cursusvoorwaarden nietig zijn of nietig verklaard mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene cursusvoorwaarden volledig van toepassing.

Artikel 3 – Aanmeldingen

 1. Aanmelding voor een cursus met een vastgestelde cursusdatum dient schriftelijk te geschieden door de cursist. De aanmelding kan zowel via de post of per email geschieden. Na ontvangst van het inschrijfformulier zenden wij je zo snel mogelijk de bevestigingsbrief en factuur per mail toe.
 2. Opleidingscentrum CRIANZA is eerst gehouden tot dienstverlening na haar schriftelijke bevestiging van de aanmelding en volledige betaling van de cursus- of deelname kosten door deelnemer.
 3. Prijzen zijn in Euro en vrijgesteld van de wettelijke BTW tenzij anders aangegeven.
 4. Alle tarieven zijn bedoeld voor particulieren en zelfstandigen.

Artikel 4 – Annulering, wijziging en overmacht door CRIANZA

 1. CRIANZA behoudt zich het recht om bij onvoldoende deelnemers (minimum aantal deelnemers is 6) of calamiteiten een cursus te annuleren. Waar mogelijk zal CRIANZA een passend alternatief aanbieden.
 2. In het geval van onvoorziene omstandigheden, waaronder onvoldoende deelname voor een cursus, ziekte van de docent en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot de persoon en/of materialen welke voor een behoorlijke uitvoering door CRIANZA noodzakelijk zijn, heeft CRIANZA het recht de cursus te onderbreken, verplaatsen en/of annuleren.
 3. In het geval van overmacht aan de kant van CRIANZA, waaronder in deze algemene voorwaarden wordt verstaan naast wat dat betreft in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waardoor CRIANZA niet in staat is zijn verplichtingen na te komen, kan CRIANZA de cursus annuleren, verbreken en/of verplaatsen.
 4. In het geval van wijziging in de cursusdata door CRIANZA zal deelnemer zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte worden gesteld. Wanneer deelnemer niet op deze gewijzigde cursusdata is staat is deel te nemen, is kosteloos annuleren mogelijk en worden de reeds verrichte betalingen naar rato teruggestort.
 5. In het geval van annulering door CRIANZA krijgt deelnemer de gelegenheid de cursusdatum te wijzigen. Ingeval er geen alternatieve data zijn gepland, worden reeds door deelnemer verrichte betalingen teruggestort. CRIANZA is tot niet meer dan restitutie van door deelnemer reeds verrichte betalingen gehouden.

Artikel 5 – Wijziging en annulering door deelnemer

 1. Verandering van cursusdata door deelnemer is niet mogelijk tenzij schriftelijk overeengekomen.
 2. Voor het omzetten van een cursus of cursusdatum wordt tot 3 weken voor de cursus €25,00 administratiekosten in rekening gebracht, tussen 3 en 1 week voor de cursus €50,00, binnen 1 week voor de cursus worden de hieronder beschreven annuleringskosten in rekening gebracht.
 3. Annulering, wijziging en deelname aan cursussen dient steeds schriftelijk of per e-mail (info@crianza.eu) plaats te vinden.
 4. Afhankelijk van het tijdstip waarop CRIANZA de schriftelijke annulering ontvangt worden de volgende annuleringskosten in rekening gebracht:
  • tussen 8 en 6 weken voor aanvang van de cursus administratiekosten ad € 50,00.

  • tussen 6 en 3 weken voor aanvang van de cursus 50% van de cursuskosten met een  minimum van €50,00.

  • bij minder dan 3 weken voor aanvang van de cursus 100% van de cursuskosten.

 5. Indien de cursist door omstandigheden, hem betreffende, waartoe te rekenen, maar niet daartoe beperkt, op medische grond, niet in staat is de (gehele) cursus of opleiding te volgen, is dat voor rekening en risico van de cursist. Er vindt geen restitutie van cursusgeld plaats.
 6. Aan de opgegeven lesdata en lestijden wordt behoudens overmacht, strikt de hand gehouden. CRIANZA is niet gehouden lessen te herhalen voor deelnemers die verhinderd waren deze bij te wonen. De betaling van gemiste lessen blijft onverminderd verschuldigd.
 7. Vervanging. Een opgegeven deelnemer kan worden vervangen door een collega van hetzelfde bedrijf. Dit, indien de vervanging voor aanvang van de cursusdag wordt meegedeeld aan CRIANZA. Vervanging na de eerste cursusdag is niet toegestaan.
 8. Voor incompany cursussen, waarbij al dan niet (delen van) de opleiding of het onderwijsmateriaal vervaardigd moet worden, wordt bij annulering tussen 8 en 6 weken voor de startdatum 20% van de vergoeding voor de opleiding in rekening gebracht. Vanaf 6 weken tot 3 weken voor de aanvang is de helft van de vergoeding voor de opleiding verschuldigd. Volledige vergoeding is verschuldigd, indien minder dan 3 weken voor aanvang van de opleiding wordt geannuleerd. Tussentijdse beëindiging door opdrachtgever of deelnemers leidt niet tot aanspraak op restitutie van (een deel van) de verschuldigde vergoeding.

Artikel 6 – Betaling

 1. Het verschuldigde cursusgeld dient binnen de gestelde betalingstermijn op de factuur te zijn bijgeschreven op rekening van CRIANZA o.v.v. het factuurnummer, tenzij anders overeengekomen of aangegeven. Wanneer er op de factuur een andere betalingstermijn staat vermeld vervalt bovenstaande regeling.
 2. Indien een betaling van cursusgeld in termijnen gewenst is dan kan dit na voldoening van het aanbetalingsbedrag in twee vervolgtermijnen vermeerderd met 5% van het totale cursusbedrag. Het volledige bedrag dient voor afsluiting van de cursus te zijn betaald.
 3. Het verschuldigde bedrag voor cursusmateriaal/artikelen en/of nabestellingen, wat niet bij het cursusgeld is inbegrepen, dient na toezending van een factuur, op de bankrekening van CRIANZA overgemaakt te worden.
 4. Indien betaling niet op de overeengekomen wijze heeft plaatsgevonden, is deelnemer van rechtswege in verzuim. Deelnemer is dan de wettelijke rente verschuldigd. Bij niet-betaling binnen de overeengekomen datum, na de factuurdatum, kan CRIANZA de deelnemer een betalingsherinnering sturen. Voor het verzenden van deze betalingsherinnering wordt een bedrag van 5 euro aan de deelnemer in rekening gebracht.
 5. Alle door het verzuim van de deelnemer veroorzaakte kosten, zoals renteverlies, incassokosten, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, komen voor rekening van de deelnemer.
 6. Is tijdige betaling uitgebleven, dan kan deelnemer toegang tot de cursus worden geweigerd, tenzij expliciet en schriftelijk aantoonbaar is dat het verschuldigde bedrag alsnog vooraf per bank is
 7. overgemaakt, of wanneer het bedrag contant ter plekke voldaan wordt. Bij een cursus kan dit uitsluitend voor aanvang van de cursus. In het geval van niet tijdige betaling is CRIANZA te allen tijde gerechtigd een andere deelnemer ter vervanging toe te laten. Is dit het geval dan vervalt hiermee het recht tot toegang, ook wanneer alsnog contante betaling mogelijk blijkt.
 8. Deelnemer is in alle gevallen verantwoordelijk voor het nakomen van de betalingsverplichting, ook wanneer de betaling door derden wordt verricht of wanneer het factuuradres anders is dan het huisadres.

Artikel 7 – Auteursrechten

 1. Alle rechten van het door CRIANZA verstrekte cursusmateriaal, websites, logo’s, en de door haar verstrekte documentatie berusten bij CRIANZA, voor zover deze rechten niet bij anderen berusten.
 2. Zonder schriftelijk toestemming van CRIANZA is het niet toegestaan om het cursusmateriaal en of de verstrekte documentatie in enigerlei vorm openbaar te maken of te verveelvoudigen of te gebruiken voor cursussen die niet door CRIANZA worden verzorgd.
 3. Het maken van beeld- en geluidmateriaal tijdens cursussen door deelnemer en/of derden is niet toegestaan.
 4. Eventueel beeld- en geluidmateriaal dat door CRIANZA wordt gemaakt tijdens cursussen wordt in mondeling overleg gedaan met de deelnemers en/of derden en blijft eigendom van CRIANZA. Deelnemers krijgen materiaal te zien en/of te horen en kunnen schriftelijk toestemming geven dat materiaal gepubliceerd mag worden op website en/of gebruikt mag worden voor reclamedoeleinden.

Artikel 8 – Website(s) CRIANZA

 1. Op de websites, welke geregistreerd zijn door CRIANZA zijn de volgende voorwaarden van toepassing: Bezoeker (bezoeker, cliënt, deelnemer, behandelaar, therapeut) verklaart zich, door het bekijken van deze websites en het gebruiken van de daarop aangeboden informatie akkoord met de in dit artikel genoemde voorwaarden. De informatie op de websites betreft algemene informatie. De informatie is niet bedoeld als advies of ter vervanging van enig advies. Indien Bezoeker zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, geschiedt dat volledig voor eigen rekening en risico.
 2. Ondanks dat CRIANZA alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze websites en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar worden geacht, kan CRIANZA niet instaan voor de juistheid, de volledigheid en de actualiteit van de geboden informatie. CRIANZA beheert en onderhoudt de websites vanuit Nederland en staat er daarom niet voor in, dat de geboden informatie geschikt is voor gebruik vanuit of in andere landen. CRIANZA kan evenmin garanderen, dat de websites foutloos of ononderbroken functioneren. Gebruik van de websites, dat het gebruik van andere Bezoekers stoort, het functioneren daarvan in gevaar kan brengen of de geboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan. Op de websites kan, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen worden naar informatie, producten en diensten, verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door CRIANZA niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. CRIANZA wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand.
 3. Wanneer door een Bezoeker zonder verificatie of nader advies gebruik wordt gemaakt van de geboden informatie en diensten verstrekt door derden, geschiedt dit voor eigen rekening en risico.
 4. CRIANZA, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkenrechten en octrooien) met betrekking tot op de websites gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch en beeldmateriaal en logo’s.) Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van de website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van CRIANZA, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken. Hyperlinks naar deze websites zijn niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CRIANZA. Indien Bezoeker berichten per e-mail aan CRIANZA verzenden, worden door Bezoeker het risico aanvaard, dat berichten door derden kunnen worden onderschept of gemanipuleerd.
 5. CRIANZA aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van haar websites. Onder andere aanvaardt CRIANZA geen enkele aansprakelijkheid wat betreft a) defecten, virussen en andere onvolkomenheden ten gevolge van de toegang of het gebruik van haar websites b) de informatie die op of via deze websites ter beschikking wordt gesteld c) het onderscheppen, manipuleren of ander oneigenlijk gebruik van informatie die via de websites of per e-mail aan CRIANZA aan Bezoeker en wordt gezonden d) het verlies van gegevens e) downloaden of gebruik van software die via de websites ter beschikking wordt gesteld of f) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze websites.
 6. CRIANZA behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van de in dit artikel opgenomen disclaimer) te allen tijde te wijzigen, zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid met betrekking tot cursus

 1. Elke deelname aan een cursus is voor eigen risico van de deelnemer.
CRIANZA is niet aansprakelijk voor schade door welke oorzaak dan ook ontstaan aan eigendom van de deelnemer.
 2. CRIANZA is niet aansprakelijk voor beschadiging of diefstal van uw persoonlijke bezittingen. Door het gebruik van olie en/of water bestaat de mogelijkheid dat de vloer nat en/of glad is, voorzichtigheid is geboden.
 3. CRIANZA is niet aansprakelijk voor het toebrengen van enig letsel door een deelnemer als gevolg van het onderling oefenen van en op een mededeelnemer of andere oefenpersonen voor, na of tijdens de cursus.
 4. CRIANZA is niet aansprakelijk voor klachten ontstaan door nalatigheid of in gebreke blijven van de deelnemer, het niet vooraf melden van lichamelijke klachten of ziektes.
 5. CRIANZA is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat CRIANZA is uitgegaan van door de deelnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledig gebleken gegevens.
 6. CRIANZA is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
 7. CRIANZA is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor wat de deelnemer na de cursus, training of opleiding met de opgedane kennis doet.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid met betrekking tot cursusmateriaal/artikelen

 1. CRIANZA stelt zich niet aansprakelijk voor welke nadelige gevolgen dan ook die veroorzaakt zijn of worden door het door CRIANZA gebruikte cursusmateriaal.
 2. CRIANZA stelt zich niet aansprakelijk voor welke nadelige gevolgen dan ook voortvloeiende uit het gebruik van alle artikelen die door CRIANZA worden verkocht. Voor garantie en leveringsvoorwaarden verwijst CRIANZA naar de garantiebepalingen en leveringsvoorwaarden van de fabrikant en/of importeur van de geleverde artikelen.

Artikel 11 – Grensoverschrijdend gedrag
CRIANZA behoudt zich het recht voor deelnemers die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de cursus of workshop belemmeren of bemoeilijken, gelet op het belang van

de overige deelnemers, van verdere deelneming aan de cursus uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de verplichte cursusdeelnamekosten onverlet.

Artikel 12 – Geheimhouding
De aan CRIANZA verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt ter vastlegging en uitvoering van de overeenkomst met CRIANZA, het verlenen van service en het

informeren over andere activiteiten van CRIANZA, bijvoorbeeld d.m.v. een nieuwsbrief. Mocht deelnemer geen prijs stellen op informatie van activiteiten dan kan dit schriftelijk aan CRIANZA worden gemeld.

Artikel 13 – Bijzondere bepalingen
Deelnemer verklaart dat tijdens deelname aan een cursus deelnemer in goede gezondheid verkeert en fysiek/mentaal in staat is fysieke en mentale oefeningen te doen. Deelname aan een oefening behorende bij een cursus is geheel vrijwillig en voor volledige verantwoording van de deelnemers.

Artikel 14 – Gezondheidsverklaring
Deelnemer geeft middels inschrijving aan lichamelijk en psychisch gezond te zijn en dat hij zelf volledig verantwoordelijk is voor eventuele nadelige gevolgen voor het eigen lichaam en gezondheid. CRIANZA is in geen enkel opzicht verantwoordelijk of aansprakelijk te stellen.

Artikel 15 – Geschillen
Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing
2. CRIANZA voorziet in een klachtenprocedure.

Artikel 16 – Slotbepaling
In alle gevallen, waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, rust de beslissing uitsluitend bij de CRIANZA.

CRIANZA houdt zicht het recht voor deze voorwaarden op ieder moment te wijzigen.

Deelnemer geeft door schriftelijke / mondelinge inschrijving voor een cursus aan akkoord te gaan met bovenstaande cursusvoorwaarden.

De voorwaarden van CRIANZA zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam.

Directie CRIANZA WorkLife Balance, Spijkenisse, Mei 2013©